Nieuws

Warten begjint it nije jier as 'Kultureel Haaddoarp"


Warten prensinteart him op nijjiersdei, as offisjeus 'Kultureel Haaddoarp' fan de gemeente Ljouwert. Dit is in kulturele Haadstêd yn it lyts, wêrby't in foarpriuwke jûn wurdt fan de ferskate projekten fan Kulturele Haadstêd.

Terug naar overzicht